1
BA01802 Atlas 10x PBS Buffer Solution 6x100 ml
offerta
BA01701 Atlas 10x PBS Ready Mixed Powder for 1 L
offerta
BA01801 Atlas 10x TAE Buffer Solution 6x100 ml
offerta
BA00151 Atlas 10x Taq Buffer 1.8 ml
offerta
BA00152 Atlas 10x Taq Buffer with (NH4)2SO4 1.8 ml
offerta
BA01804 Atlas 10x TBE Buffer Solution 6x100 ml
offerta
BA01704 Atlas 10x TBE Ready Mixed Powder for 1 L
offerta
BA01806 Atlas 10x Tris-Glycine Buffer Solution 6x100 ml
offerta
BA01707 Atlas 10x Tris-Glycine Ready Mixed Powder for 1 L
offerta
BA01807 Atlas 10x Tris-Glycine-SDS Buffer Solution 6x100 ml
offerta
BA01708 Atlas 10x Tris-Glycine-SDS Ready Mixed Powder for 1 L
offerta
BA01803 Atlas 20x SSC Buffer Solution 6x100 ml
offerta
BA01702 Atlas 20x SSC Ready Mixed Powder for 1 L
offerta
BA01805 Atlas 5x TBE Buffer Solution 6x100 ml
offerta
BA01703 Atlas 5x TBE Ready Mixed Powder for 1 L
offerta
BA01101 Atlas Agarose Ultra Pure 100 g
offerta
BA01102 Atlas Agarose Ultra Pure 500 g
offerta
BK20101 Atlas Antifade 10 ml
offerta
BH40501 Atlas ClearSight DNA Stain 1 ml
offerta
BH40203 Atlas dNTP Set 100 mM 4x0.4 ml
offerta
BT10601 Atlas dUTP 100 mM 250 Ál
offerta
BA01901 Atlas Ethidium Bromide Solution 1% 10 ml
offerta
BA01902 Atlas Ethidium Bromide Solution 1% 5x1 ml
offerta
BA01503 Atlas HotTaq 2x PCR Mix 100 rxn
offerta
BA00204 Atlas HotTaq DNA Polymerase 1000 U
offerta
BA00205 Atlas HotTaq DNA Polymerase 2500 U
offerta
BA00203 Atlas HotTaq DNA Polymerase 500 U
offerta
BA01401 Atlas Load 6x Loading Dye Bromophenol Blue 6x1 ml
offerta
BA01402 Atlas Load 6x Loading Dye Orange G 6x1 ml
offerta
BA00404 Atlas LongTaq DNA Polymerase 1000 U
offerta
BA00405 Atlas LongTaq DNA Polymerase 2500 U
offerta
BA00403 Atlas LongTaq DNA Polymerase 500 U
offerta
BA00153 Atlas MgCl2 25 mM 1.8 ml
offerta
BA00154 Atlas MgCl2 25 mM 5x1.8 ml
offerta
BH40201 Atlas Nucleotide Mix 10 mM 1 ml
offerta
BH40202 Atlas Nucleotide Mix 2 mM 1 ml
offerta
BA01201 Atlas PCR Water 10x1.8 ml
offerta
BA01202 Atlas PCR Water 25x1.8 ml
offerta
BA01203 Atlas PCR Water 5x10 ml
offerta
BA00504 Atlas Pfu DNA Polymerase 1000 U
offerta
BA00505 Atlas Pfu DNA Polymerase 2500 U
offerta
BA00503 Atlas Pfu DNA Polymerase 500 U
offerta
BA01507 Atlas RedTaq 2x PCR Mix 100 rxn
offerta
BA00304 Atlas RedTaq DNA Polymerase 1000 U
offerta
BA00305 Atlas RedTaq DNA Polymerase 2500 U
offerta
BA00303 Atlas RedTaq DNA Polymerase 500 U
offerta
BA01304 Atlas Star 100 bp DNA Ladder 500 Ál
offerta
BA01302 Atlas Star 100 bp DNA Ladder Express 500 Ál
offerta
BT10701 Atlas Star 1kb DNA ladder Express 500 Ál
offerta
BA01308 Atlas Star Mid Range DNA ladder 500 Ál
offerta
BA01306 Atlas Star Mid Range DNA ladder Express 500 Ál
offerta
BA01501 Atlas Taq 2x PCR Mix 100 rxn
offerta
BA00104 Atlas Taq DNA Polymerase 1000 U
offerta
BA00105 Atlas Taq DNA Polymerase 2500 U
offerta
BA00103 Atlas Taq DNA Polymerase 500 U
offerta
BT10901 Titan H Minus M-MLV Reverse Transcriptase 10000 U
offerta
BT10202 Titan HotTaq DNA polymerase 1000 U
offerta
BT10201 Titan HotTaq DNA polymerase 500 U
offerta
BT11103 Titan HotTaq EvaGreen qPCR Mix (Capillary) 250 rxn
offerta
BT11102 Titan HotTaq EvaGreen qPCR Mix (no ROX) 250 rxn
offerta
BT11101 Titan HotTaq EvaGreen qPCR Mix (ROX) 250 rxn
offerta
BT10801 Titan HotTaq Power Mix Ready-to-Load 12.5 mM 250 rxn
offerta
BT11003 Titan HotTaq Probe qPCR Mix (Capillary) 250 rxn
offerta
BT11002 Titan HotTaq Probe qPCR Mix (no ROX) 250 rxn
offerta
BT11001 Titan HotTaq Probe qPCR Mix (ROX) 250 rxn
offerta
BT10402 Titan Taq 5x PCR Mix 12.5 mM 250 rxn
offerta
BT10502 Titan Taq 5x PCR Mix Ready-to-Load 12.5 mM 250 rxn
offerta
BT10102 Titan Taq DNA polymerase 1000 U
offerta
BT10103 Titan Taq DNA polymerase 2000 U
offerta
BT10101 Titan Taq DNA polymerase 500 U
offerta

fine risultati